Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ściąganie abonamentu RTV od osób z niepełnosprawnością [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich od 2013 roku prowadzi korespondencję w sprawie egzekucji zaległych opłat abonamentowych RTV od osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku uiszczania tej należności. Wystąpienia były kierowane do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Z treści odpowiedzi wpływających do BRPO wynika, że skarżący raczej nie mają szans w starciu z Pocztą Polską odpowiedzialną za egzekucję należności za abonament RTV. Poczta Polska nie ma obowiązku udowodnienia przesłania indywidualnego numeru identyfikacyjnego osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat, ale obywatel ma obowiązek udowodnienia faktu zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika RTV lub złożenia stosownego wniosku wraz z dokumentacją uprawniającą do zwolnienia z opłat. Często zdarza się, że jeden z małżonków jest np. osobą z niepełnosprawnością, posiadającą uprawnienia do zwolnienia z opłat, to egzekucja przychodzi na drugiego małżonka, mimo zamieszkiwania pod tym samym adresem i prowadzenia wspólnego gospodarstwa. O tym że Poczta Polska nadała indywidualny numer identyfikacyjny drugiemu współmałżonkowi, zainteresowany dowiaduje się dopiero z wezwania do zapłaty zaległości abonamentowych. Wnoszenie odwołań i próśb o wstrzymanie egzekucji lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych też nie przynosi efektów, gdyż niejednokrotnie do zakończenia egzekucji dochodzi jeszcze przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która, jak sama przyznaje, ma trudności z terminowym rozpoznawaniem wniosków. Obywatelom pozostaje tylko, za radą Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przekazaną w ostatnim piśmie do RPO z 16 grudnia 2014 r., tworzyć domowe archiwa „...abonent dbając o swoje interesy winien przechowywać dowód wyrejestrowania odbiornika radiofonicznego/telewizyjnego lub potwierdzenia uzyskania statusu abonenta zwolnionego z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej przynajmniej przez okres 5 lat, który liczony jest od końca roku kalendarzowego.”
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk