Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przepisu regulaminu zakładu karnego wprowadzającego zakaz posiadania w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych przedmiotów z dnia 2007-03-21


RPO/543561/06/VII/706.6 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przepisu regulaminu zakładu karnego wprowadzającego zakaz posiadania w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych przedmiotów.

W Biurze Rzecznika badano sprawę sprzecznego z prawem zapisu porządku wewnętrznego obowiązującego w jednym z zakładów karnych okręgu gdańskiego. Korespondencja z Biurem Prawnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej pozwoliła uzgodnić stanowisko w tej sprawie. Sprowadza się ono do uznania, że art. 110a § 2 k.k.w. nie daje dyrektorowi zakładu karnego podstawy do wprowadzenia w obowiązującym porządku wewnętrznym generalnych regulacji dotyczących wszystkich skazanych.

Wprowadzenie w całym zakładzie zakazu posiadania w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych przedmiotów, w tym podnoszących estetykę pomieszczenia i stanowiących wyraz kulturalnych zainteresowań skazanego jest sprzeczne z treścią art. 110a § 2 k.k.w. (decyzja dyrektora powinna dotyczyć konkretnego skazanego). W oczywisty sposób narusza także jedną z podstawowych zasad postępowania wykonawczego - zasadę zindywidualizowanego oddziaływania. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie stosownych działań w tej sprawie, ponieważ wystąpienie Rzecznika do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o wyeliminowanie opisanego naruszenia praw spotkało się z odmową.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl