Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby podjęcia skuteczniejszych działań w celu ograniczenia przeludnienia aresztów śledczych i zakładów karnych z dnia 2003-02-04


RPO/353935/00/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby podjęcia skuteczniejszych działań w celu ograniczenia przeludnienia aresztów śledczych i zakładów karnych.

Podejmowane do tej pory w wydziałach karnych sądów działania w sferze wykonywania kary pozbawienia wolności nie są adekwatne do stanu przeludnienia zakładów karnych; formy tych działań wymagają poszerzenia i nasilenia. RPO sygnalizował w wystąpieniach z dnia 28.03.2002 r. do Premiera i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że w warunkach przeludnienia więzień szczególnej wagi nabierają działania zmierzające zarówno do szerszego stosowania jak i poprawy sposobu wykonywania kar nieizolacyjnych oraz rozwoju mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa. Jednym ze słusznych działań zmierzających do zmniejszenia liczby skazanych, którzy oczekują na wykonanie kary, jest częstsze korzystanie przez sądy z określonej w art. 152 Kkw możliwości warunkowego zawieszania kar w wymiarze nie przekraczającym 2 lat pozbawienia wolności na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego. Należałoby rozważyć potrzebę zniesienia lub skrócenia kodeksowego wymogu trwania przez co najmniej jeden rok okresu odroczenia, które spowodowane zostało przeludnieniem zakładów karnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o odniesienie się do wniosków o spowodowanie właściwej realizacji przez prezesów sądów obowiązków określonych w § 57 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisu art. 152 Kkw, oraz wprowadzenie mediacji w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2003-02-27

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 27.02.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, styczeń - marzec 2003 r.", str. 97).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl