Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wypadków nadzwyczajnych w jednostkach penitencjarnych z dnia 2010-02-17


RPO/619689/09/VII/7006.6 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wypadków nadzwyczajnych w jednostkach penitencjarnych.

Od połowy 2008 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich systematycznie prowadzą analizę wypadków nadzwyczajnych, do których dochodzi m. in. w jednostkach penitencjarnych. Badanie tego typu zdarzeń jest ukierunkowane na zdiagnozowanie przyczyn ich wystąpienia oraz ujawnienie ewentualnych niewłaściwych praktyk, które powinny zostać wyeliminowane, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Każdorazowo, kiedy po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów dochodzi do stwierdzenia nieprawidłowości, kierowane jest wystąpienie do organów nadzoru. Niestety, nie zawsze przedstawione wnioski spotykają się z właściwym przyjęciem przez organy Służby Więziennej. Wyniki rocznej działalności Rzecznika (od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.) w zakresie badania wypadków nadzwyczajnych przedstawione zostały w Raporcie w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności. Pismem z dnia 30 listopada 2009 r. Raport został przekazany Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej z prośbą o odniesienie się do jego treści i zawartych w nim wniosków. Dotychczas Dyrektor Generalny nie przedstawił Rzecznikowi swojego stanowiska w tym przedmiocie. Tymczasem w opisanych w Raporcie sprawach, które dotyczą okoliczności wystąpienia wypadków nadzwyczajnych, mamy niejednokrotnie do czynienia z poważnymi nieprawidłowościami w postępowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej i brakiem nadzoru nad nimi ze strony kadry kierowniczej. Rzecznik zwrócił się z prośbą o odniesienie się do przedstawionych problemów.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl