Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych z dnia 2009-08-10


RPO/602129/08/VII/7006.3 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych.

Do Biura Rzecznika ponownie zaczęły napływać skargi od osób pozbawionych wolności, przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, dotyczące stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych. Rzecznik zwracał się już w przedmiotowej sprawie dwukrotnie w 2008 r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz do Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik podtrzymuje stanowisko zajęte w wystąpieniu RPO-566351-VII/07 z dnia 30 lipca 2008 r., że przyjęte rozwiązania nie mogą być uznane za gwarantujące poszanowanie godności ludzkiej osadzonego. Brak jest bowiem pewności odnośnie ograniczenia dostępu do obrazu z kamery na monitorze, jak również do jego zapisu na urządzeniu utrwalającym wyłącznie do osób uprawnionych, jak również zasad i kryteriów ustalania uprawnień poszczególnych osób do tego dostępu. Z obserwacji poczynionych w trakcie wizytacji jednostek penitencjarnych prowadzonych w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wynika, iż w pomieszczeniach wyposażonych w monitory przebywa znacznie szersza grupa funkcjonariuszy, niż osoby uprawnione do nadzorowania wykonywania czynności ochronnych. Rzecznik zwrócił się o podjęcie stosownych czynności, niezbędnych dla prawidłowego i praworządnego wykonywania kary pozbawienia wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl