Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby uporządkowania regulacji prawnych dotyczących stosowania kamer telewizji przemysłowej w celach mieszkalnych z dnia 2008-01-29


RPO/572925/07/VII/713 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby uporządkowania regulacji prawnych dotyczących stosowania kamer telewizji przemysłowej w celach mieszkalnych.

Do Biura Rzecznika wpłynęła skarga osadzonego, przebywającego w areszcie śledczym. Skarżył się on, że przebywał w celi mieszkalnej (nieprzeznaczonej dla tzw. osadzonych niebezpiecznych), w której stosowany był stały monitoring przy pomocy kamery telewizyjnej, na co w obowiązującym ustawodawstwie brak jest podstaw prawnych.

Przepis § 77 pkt 1 lit. k rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w sposób ogólny określa możliwość używania telewizji przemysłowej jako jednej z form zabezpieczenia techniczno-ochronnego stosowanego w ochronie jednostki penitencjarnej. W opinii Rzecznika, w świetle tego przepisu urządzenia telewizji przemysłowej mogą być zainstalowane na zewnątrz budynków lub na korytarzach oddziałów w budynku penitencjarnym. Wykładnia tego przepisu nie upoważnia natomiast do stosowania kamer w celach mieszkalnych. Wyjątek mogą stanowić jedynie pomieszczenia dla tzw. osadzonych niebezpiecznych.

Wątpliwości budzi również delegacja ustawowa do wydania powyższego rozporządzenia, zawarta w art. 249 § 3 pkt 4 Kodeksu karnego wykonawczego, w którym nie ma mowy o możliwości określenia w rozporządzeniu zakresu stosowania telewizji przemysłowej.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl