Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby ujednolicenia w całym kraju wysokości opłaty pobieranej od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia z dnia 2007-12-05


RPO/571581/07/VII/705 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby ujednolicenia w całym kraju wysokości opłaty pobieranej od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia.

Obecnie opłaty pobierane od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia są ujednolicone w skali województw. Nie jest to słuszne rozwiązanie, bowiem koszty ponoszone w związku z zatrzymaniem i pobytem tych osób oraz standard pomieszczeń policyjnych izb zatrzymań są podobne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

Rzecznik zwrócił się także o zmianę redakcji § 3 ust. 1 regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.21.03.2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

Przepis Regulaminu stanowi, że osoby doprowadzone do wytrzeźwienia są poddawane badaniom lekarskim tylko w uzasadnionych przypadkach. Zapis ten jest niezgodny z regulacją zawartą w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4.02.2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która przewiduje, że osoby doprowadzone do jednostek Policji w celu wytrzeźwienia są niezwłocznie poddawane badaniom lekarskim.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl