Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystapienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet w ciąży oraz matek z małymi dziećmi z dnia 2007-02-19


RPO/548579/07/VII/708 RZ

Wystapienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet w ciąży oraz matek z małymi dziećmi.

Rzecznik powrócił do opisanej w wystąpieniu z dnia 15.01.2007 r. sprawy zatrzymania i osadzenia w Zakładzie Karnym tymczasowo aresztowanej Marii S., na 2 tygodnie przed terminem porodu. W ocenie Rzecznika niektóre czynności procesowe przeprowadzone wobec Marii S. miały postać nieludzkiego i okrutnego traktowania. Konwojowanie ciężarnej na trasie Kraków-Katowice i Katowice-Grudziądz nie było poprzedzone badaniem lekarskim. Rodzinie odmawiano zgody na widzenie, nawet w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej lub Policji, przez cały okres stosowania tymczasowego aresztowania.

Z poczynionych ustaleń wynika, że przyjmowanie do Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu kobiet od 28 tygodnia ciąży nie ma charakteru wyjątkowego. W 2006 r. przyjęto 69 ciężarnych, w tym 24 kobiety w 28 tygodniu ciąży lub powyżej.

Rzecznik postuluje zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.01.2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania (

), która wyeliminowałaby możliwość przyjmowania do zakładu karnego i aresztu śledczego kobiet od 28 tygodnia ciąży. Zdaniem Rzecznika warto rozważyć wprowadzenie takiego zakazu do Kodeksu karnego wykonawczego.

Ponadto zmiany wymaga rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.09.2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek. W rozporządzeniu znajdują się regulacje dotyczące tymczasowo aresztowanych matek, co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 87 § 5 Kodeksu karnego wykonawczego, a tym samym nie jest zgodne z art. 92 Konstytucji RP. Celowe wydaje się również określenie w tym rozporządzeniu standardów opieki nad dzieckiem.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl