Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie widzeń osób tymczasowo aresztowanych z małoletnimi dziećmi z dnia 2006-12-15


RPO/546726/06/VII/708 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie widzeń osób tymczasowo aresztowanych z małoletnimi dziećmi.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na odmowy udzielania tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenia z małoletnimi dziećmi. Prośby o takie widzenia składane są zwykle przez małżonków i opiekunów dzieci osób tymczasowo aresztowanych.

Argumenty, za pomocą których organy prokuratury i sądy uzasadniają odmowy nie zasługują na uznanie. Niezrozumiałe jest też zróżnicowane traktowanie dzieci skazanych i tymczasowo aresztowanych.

W ocenie Rzecznika zakaz kontaktów rodzica z dziećmi jest możliwy jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. wówczas, gdy rodzic dokonał przestępstwa przeciwko dziecku lub rodzinie i wyłącznie na podstawie decyzji właściwego organu.

Takie stanowisko znajduje oparcie w normach ochrony praw dziecka przyjętych w prawie międzynarodowym, które weszły do polskiego porządku prawnego (zwłaszcza art. 9 Konwencji o prawach dziecka).

Reguła 99 Europejskich Reguł Więziennych może stanowić wzór racjonalnego uregulowania problemu widzeń "więźniów śledczych". Przyjęto w niej jako zasadę, że ich uprawnienie do widzeń i korespondencji ma być uregulowane w taki sam sposób, jak osób skazanych. Ograniczenie tego prawa traktowane jest jako wyjątek możliwy do zastosowania jedynie w stosunku do konkretnej osoby i tylko przez określony czas.

Z tych względów Rzecznik wystąpił o podjęcie działań zmierzających do usunięcia wskazanych naruszeń praw dzieci i ich pozbawionych wolności rodziców oraz o spowodowanie przekazania informacji o praktyce stosowanej w poszczególnych prokuraturach i sądach w kwestii widzeń.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl