Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie braku kryteriów odmowy udzielenia osobie tymczasowo aresztowanej zgody na widzenie z rodziną z dnia 2006-10-19


RPO/542481/06/VII/708.2 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie braku kryteriów odmowy udzielenia osobie tymczasowo aresztowanej zgody na widzenie z rodziną.

Do Rzecznika wpływa duża liczba wniosków skierowanych przez osoby tymczasowo aresztowane i ich rodziny w sprawie nieuzasadnionej odmowy udzielenia tymczasowo aresztowanemu zgody na widzenie przez organ, co którego dyspozycji pozostaje. Niejednokrotnie podjęte przez Rzecznika interwencje przyniosły skutek w postaci udzielonego widzenia.

W ocenie Rzecznika respektowaniu prawa osób tymczasowo aresztowanych do utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi nie sprzyja wadliwa konstrukcja art. 217 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, który przewiduje, że tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zgody przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Przepis ten nie określa, jakimi przesłankami powinien kierować się organ odmawiając wydania zgody na widzenie. Ustawodawca pozostawił w związku z tym organowi całkowitą swobodę w decydowaniu o tym, czy wyrazić taką zgodę. Zdaniem Rzecznika taka konstrukcja narusza konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego (art. 47 Konstytucji RP), pozwalając organowi dysponującemu w sposób całkowicie dyskrecjonalny decydować o kontaktach z najbliższymi członkami rodziny. Rzecznik zwraca się z prośbą o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu takiej zmiany art. 217 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, która doprowadzi do zgodności tego przepisu z art. 47 Konstytucji RP.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl