Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie postępowania z korespondencją urzędową tymczasowo aresztowanych z dnia 2004-08-17


RPO/480974/04/VII/704.1 RZ

1. W sprawie postępowania z korespondencją urzędową tymczasowo aresztowanych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści art. 217 a i art. 217 b Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.01.2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich tymczasowo aresztowani podnoszą niejednokrotnie zarzuty dotyczące czynności podejmowanych przez organ, do którego dyspozycji pozostają. Niestety, najczęściej z ich treścią pierwszy zapoznaje się podmiot, do którego działalności odnosi się korespondencja. Ponadto wydłużony czas oczekiwania na korespondencję (od 2 do 5 tygodni) ogranicza pracownikom Biura RPO możliwość szybkiego zbadania skarg na pobicie przez współosadzonych, funkcjonariuszy Służby Więziennej lub Policji. Spod działania uprawniającego do zatrzymania, cenzury lub nadzoru korespondencji tymczasowo aresztowanego przez organ, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany, powinna być wyłączona korespondencja z organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, korespondencja z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, samorządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Może ona natomiast podlegać nadzorowi w trybie określonym w art. 8 § 3 Kkw. Podobne stanowisko w przedstawionej sprawie zajmują sędziowie i prokuratorzy, którzy zwrócili się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inf. 7-9/2004, str. 32

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-04-19

Opis odpowiedzi:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (16.09.2004 r.) poinformował, że sygnalizowane przypadki wskazują raczej na niewłaściwe stosowanie przepisów niż na wadliwość obowiązujących zasad kontroli korespondencji skazanych pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych. Mając jednak na względzie trudności interpretacyjne w obrębie art. 217a i art. 217b Kkw Minister Sprawiedliwości rozważy potrzebę poprawienia redakcji tych przepisów przy okazji najbliższych prac nad nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego.

Inf. 7-9/2004, str. 32

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl