Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratorów zawodowych - prośba o ponowne zajęcie stanowiska z dnia 2003-10-29


RPO/448914/03/VII/714 RZ

1. W sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratorów zawodowych - prośba o ponowne zajęcie stanowiska.

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia z dnia 14.08.2003 r. oraz odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 12.09.2003 r., Rzecznik podtrzymuje swoje stanowisko i ponawia wniosek o zmianę ww. rozporządzenia. Rozporządzenie to nie służy potrzebie równomiernego wykorzystania potencjału szczupłej liczebnie kadry kuratorów zawodowych. Jak wynika z badań nad sytuacją kuratorów sądowych dla dorosłych, jakie przeprowadzili w 2003 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 80 sądach rejonowych położonych w różnych regionach kraju (badaniem objęto 49,4% ogółu kuratorów zawodowych dla dorosłych w Polsce), obciążenie kuratorów zawodowych środkami probacji i innymi sprawami, jest bardzo nierównomierne. Świadczy to o występującym w skali kraju, ale również w granicach poszczególnych okręgów sądowych, braku korelacji pomiędzy liczbą i jakością zadań, jakie spoczywają na kuratorach zawodowych dla dorosłych a ustanowioną dla realizacji tych zadań w poszczególnych sądach obsadą kuratorów zawodowych.

Inf. 4/2003, str.41.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2003-12-12

Opis odpowiedzi:

1/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 28.11.2003 r. - Inf. 4/2003, str.41.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl