Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu pozostawania skazanych samych w celach z dnia 2021-06-21


IX.517.141.2021

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu pozostawania skazanych samych w celach.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi na sposób realizacji zakazu pozostawiania osadzonego samotnie w celi mieszkalnej w sytuacji, gdy współosadzeni wychodzą do pracy, na spacer, są konwojowani na czynności procesowe bądź na konsultacje lekarskie do pozawięziennych podmiotów leczniczych, a także podczas krótszej nieobecności - wyjścia do telefonu, ambulatorium, na rozmowę z wychowawcą lub psychologiem. Osadzeni żalą się, że na czas nieobecności współosadzonych są przemieszczani do innej celi mieszkalnej bądź też w zajmowanej przez nich celi umieszczani są osadzeni z innych cel. Rozwiązaniem stosowanym przez administracje jednostek penitencjarnych jest także przemieszczenie osadzonego do świetlicy, do odrębnego pomieszczenia, a nawet pozostawienie go na korytarzu.

Opisaną powyżej praktykę osadzeni odbierają jako dodatkową uciążliwość, utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu, zaburzające ich plany. Wymóg częstego opuszczania "swojego miejsca" wpływa na pogorszenie kondycji psychicznej osadzonego. Przebywając w innej celi są oni pozbawieni dostępu do swoich rzeczy, mają gorsze warunki do nauki czy odpoczynku.

Konieczność przebywania w celi zgodnie z zakwaterowaniem, ale w towarzystwie osadzonego, który został doprowadzony do celi, może również powodować sytuacje konfliktowe. W jednej ze skarg wskazano, że współosadzony, który przebywał w celi przez kilka godzin, nie założył maseczki ochronnej, mimo widocznych objawów infekcji. Ponadto, próbował przywłaszczyć rzeczy będące własnością osób zakwaterowanych w celi.

Nie ulega wątpliwości, iż na dyrektorach jednostek penitencjarnych spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pozbawionym wolności. Obowiązkiem funkcjonariuszy Służby Więziennej jest sprawowanie stałego nadzoru nad osadzonymi, w tym również zapobieganie próbom samobójczym i samouszkodzeniom. W ocenie Rzecznika, Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie osobom pozbawionym wolności bezpieczeństwa osobistego. Rzecznik nie kwestionuje też zasady, że osadzeni należący do grup wskazanych w Instrukcji nr 10/20 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności, nie mogą pozostawać samotnie w celi. Osoby te powinny być jednak kwaterowane w celach większych niż dwuosobowe, a jeżeli brak takiej możliwości bądź istnieje konieczność opuszczenia celi, należy umieszczać je w pomieszczeniach takich jak świetlica, biblioteka, czytelnia, a jedynie w ostateczności w innej celi, z innymi osadzonymi.

W ocenie Rzecznika nie do zaakceptowania jest natomiast praktyka pozostawiania osadzonego na korytarzu, stosowana zazwyczaj podczas krótszej nieobecności współosadzonego, ale w niektórych przypadkach nawet ponad godzinę, na przykład w czasie realizacji przez współosadzonego spaceru. Korytarz oddziału mieszkalnego nie powinien pełnić funkcji "poczekalni" dla osadzonych. Pojawiają się również wątpliwości, czy opisana praktyka nie utrudnia wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale i czy nie wpływa negatywnie na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionych kwestiach oraz podjęcie działań celem wyeliminowania opisanej praktyki prowadzącej do poniżającego i niehumanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2021-11-22

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 22 listopada 2021 r. zapewnił, że zdarzenia w postaci samobójstwa osadzonych i ich okoliczności zawsze poddawane są przez kierownictwo Służby Więziennej dokładnej analizie, gdyż dotyczą najwyższej wartości, jaką jest ludzkie życie. Kierownictwo CZSW podczas odpraw służbowych wielokrotnie podnosiło kwestię potrzeby zwracania uwagi na ogół populacji osadzonych oraz eliminowania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji (np. pozostawanie samotnie w celi), które mogą sprzyjać decyzji o targnięciu się na własne życie. W przypadku konieczności tymczasowego przemieszczenia osadzonego, by ten nie pozostawał sam w celi (np. na czas nieobecności innego współosadzonego), jednostki stosują różne strategie dostosowane do aktualnych możliwości architektonicznych, kadrowych i organizacyjnych. Podczas odpraw służbowych Dyrektor Generalny SW wielokrotnie zwracał także uwagę na konieczność prawidłowego rozmieszczania osadzonych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl