Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób cierpiących z powodu choroby psychicznej przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym z dnia 2017-12-05


IX.517.1702.2017

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób cierpiących z powodu choroby psychicznej przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

W dniu 23 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Trybunał orzekł, że art. 46 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim przewiduje sporządzanie opinii w sprawie niezbędności dalszego pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (dalej: Ośrodek lub KOZZD) tylko przez jednego lekarza psychiatrę, jest niezgodny z Konstytucją.

Do dnia dzisiejszego kwestionowany przepis ustawy nie został znowelizowany, co oznacza, że decyzje w przedmiocie dalszego pobytu pacjenta w Ośrodku są nadal podejmowane w oparciu o jednoosobową opinię specjalisty, co nie odpowiada wymaganym standardom konstytucyjnym i konwencyjnym.

Kolejną kwestią wymagającą uchwalenia odpowiednich regulacji prawnych, jest problem dotyczący pobytu w KOZZD osób cierpiących z powodu choroby psychicznej. Wobec takich osób prowadzenie oddziaływań terapeutycznych, które są zasadniczym celem Ośrodka, jest niemalże niemożliwe. Osoby chore psychicznie powinny być leczone w szpitalu psychiatrycznym, w którym poza leczeniem farmakologicznym, będą poddane odpowiednim oddziaływaniom terapeutycznym – przeznaczonym dla osób chorych psychicznie. Pisma Dyrektora Ośrodka, kierowane w tej sprawie do właściwych sądów cywilnych (które zdecydowały o umieszczeniu danej osoby w KOZZD) nie skutkują jednak przeniesieniem tych pacjentów do szpitali psychiatrycznych.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich u podstaw takiego stanu rzeczy leży brak wyraźnych regulacji prawnych, umożliwiających umieszczenie osoby uznanej za stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa w szpitalu psychiatrycznym, który będzie dysponował warunkami zapewniającymi, że pacjent nie opuści szpitala. Niezbędne jest zatem stworzenie podstawy prawnej dającej taką możliwość.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych, w celu doprowadzenia do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz stworzenia podstaw prawnych do umieszczenia osoby, u której w czasie pobytu w KOZZD stwierdzono chorobę psychiczną, w zakładzie psychiatrycznym, zapewniającym właściwe leczenie oraz odpowiedni poziom zabezpieczenia.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2018-01-11

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 11 stycznia 2018 r. poinformował, że w Ministerstwie został przygotowany odpowiedni projekt zmian w zakresie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia i zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r. Natomiast w odniesieniu do zagadnienia dotyczącego możliwości leczenia psychiatrycznego dla osób przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjacyjnym Sekretarz Stanu wskazał, że powyższa kwestia została włączona do prac, którymi zajmować się będzie zespół roboczy powołany w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl