Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną zatrzymanych przez Policję z dnia 2016-01-11


IX.517.2.2015

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną zatrzymanych przez Policję .

Zdaniem Rzecznika potrzebne są systemowe rozwiązania dotyczące postępowania w przypadku wątpliwości co do niepełnosprawności intelektualnej lub psychicznej osoby zatrzymanej, a następnie umieszczonej w areszcie śledczym czy zakładzie karnym. Należałoby stworzyć spójny i całościowy system wsparcia tych osób już od momentu zatrzymania przez Policję. Funkcjonariusze Policji jako pierwsi mają kontakt z zatrzymanym. Powinni więc posiadać wiedzę na temat objawów upośledzenia umysłowego i zaburzeń psychicznych, potrafić je rozpoznać i znać metody postępowania wobec tych osób, aby w przystępnej formie zapewnić im możliwość komunikowania się i uzyskania informacji. Wątpliwości dotyczące stanu psychicznego bądź intelektualnego osoby zatrzymanej powinny być dokumentowane i przekazane kolejnym organom, pod władzą których pozostaje zatrzymany (Służba Więzienna, sąd). Wdrożenie takiej procedury zwiększałoby szansę na uruchomienie odpowiedniej reakcji tych organów. Zapobiegłoby to sytuacjom osadzania w więzieniu osób, u których zaburzenia psychiczne bądź dysfunkcje intelektualne nie pozwalają na osiągnięcie celów kary lub wykluczają pobyt w warunkach izolacji penitencjarnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z postulatem opracowania wytycznych dotyczących dokumentowania oraz przekazywania informacji i spostrzeżeń o stanie psychicznym bądź intelektualnym osób zatrzymanych przez Policję.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-02-12

Opis odpowiedzi:

p.o. Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi z 12 lutego 2016 r. wyraził wolę współpracy i zadeklarował udział Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka oraz policjantów będących ekspertami z dziedziny ochrony praw człowieka w spotkaniu z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i resortu zdrowia, które pozwoliłoby na skoordynowanie działań. Jednocześnie wskazał, że problematyka podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną jest poruszana na szkoleniach dla policjantów.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl