Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystapienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu oddawania krwi przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności z dnia 2008-10-16


RPO/594968/08/VII/701.4 RZ

Wystapienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu oddawania krwi przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Rzecznik podjął z urzędu sprawę przedstawioną w publikacji w internetowym wydaniu dziennika łódzkiego "Polska", zatytułowaną "Więźniowie z Łódzkiego chcą oddawać krew". Zgodnie z treścią załącznika nr 1 - część 2.2.2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, osoby odbywające karę pozbawienia wolności są tymczasowo wyłączone z możliwości oddawania krwi w czasie pobytu w zakładzie karnym oraz przez okres 6 miesięcy od jego opuszczenia. Analizowane uregulowania prawne może zostać uznane za naruszenie wyrażonej w art. 32 Konstytucji zasady równości. Rzecznik stwierdził ponadto, iż osoby tymczasowo aresztowane nie zostały wymienione jako grupa wyłączona z oddawania krwi przez sam fakt pobytu w areszcie śledczym. Obecne uregulowanie prawne, wymieniające jedynie osoby odbywające karę pozbawienia wolności jako tymczasowo wyłączone z możliwości oddawania krwi, jest więc niezrozumiałe. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, w części, w jakiej odbywanie kary pozbawienia wolności wyłącza osoby skazane na taką karę z możliwości oddawania krwi.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2009-01-06

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (12.11.2008 r.) poinformował, że zmiana obecnej regulacji skutkującej automatycznym wyeliminowaniem możliwości oddawania krwi przez osoby skazane na karę pozbawienia wolności wymaga przeprowadzenia gruntownej analizy. W tym celu, a także w trosce o zagwarantowanie równego traktowania wszystkich grup społecznych, jednak mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów, zwrócono się do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Narodowego Centrum Krwi z prośbą o wyrażenie opinii.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (17.12.2008 r.) nie podzielił stanowiska Rzecznika o potrzebie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Zgodnie z tym rozporządzeniem, odbywanie kary pozbawienia wolności stanowi przyczynę dyskwalifikacji kandydata na dawcę krwi na czas pobytu w zakładzie karnym i okres 6 miesięcy po jego opuszczeniu. Wymóg ten ma na celu jedynie zapewnienie bezpieczeństwa biorców krwi, nie zaś dyskryminację osadzonych. Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, prawo biorców krwi do ochrony zdrowia, a w szczególności do minimalizacji ryzyka zakażenia, powinno mieć bezwzględne pierwszeństwo przed wszystkimi innymi czynnikami, w tym także przed wyrażoną przez inne osoby chęcią oddawania krwi. Dyskwalifikację osób przebywających w zakładach karnych należy w tej sytuacji uznać za uzasadnioną.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl