Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przyczyn zgonu obywatela Rumunii w Areszcie Śledczym w Krakowie z dnia 2008-06-12


RPO/586099/08/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przyczyn zgonu obywatela Rumunii w Areszcie Śledczym w Krakowie.

W ocenie Rzecznika bulwersujący przypadek śmierci w Areszcie Śledczym w K. obywatela Rumunii, który zmarł po długotrwałej głodówce w czasie osadzenia, powinien stać się impulsem do analizy funkcjonowania systemu przekazywania informacji o wypadkach nadzwyczajnych nie tylko na poziomie wspomnianej jednostki penitencjarnej, ale w skali całego kraju. O tym, że system ten nie funkcjonuje prawidłowo świadczy brak zainteresowania sprawą wielomiesięcznej głodówki osadzonego zarówno ze strony kierownictwa Aresztu, jak również Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W wystąpieniu Rzecznik przedstawił szereg wniosków wynikających z analizy informacji o postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, a także zwrócił uwagę na kwestię działań sądu penitencjarnego. Wniosek w trybie art. 118 § 2 i 3 kkw o zgodę na podjęcie działań medycznych wbrew woli skazanego został skierowany do sądu w dniu 3 stycznia 2008 r., a rozpatrzono go dopiero po upływie 6 dni. Podjęcie działań medycznych nastąpiło po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Skłania to do zastanowienia, czy postanowienia sądu wydawane w powyższym trybie nie powinny być wykonalne z chwilą ich wydania. Rzecznik zwrócił się z prośbą o odniesienie się do przedstawionych wniosków.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl