Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w zakładach karnych aresztach śledczych na terenie kraju z dnia 2008-04-29


RPO/586099/08/VII/713 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w zakładach karnych aresztach śledczych na terenie kraju.

Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w aresztach śledczych i zakładach karnych, w tym zgon obywatela Rumunii, który zmarł na skutek skrajnego wycieńczenia organizmu, po długotrwałej odmowie przyjmowania posiłków w czasie osadzenia w Areszcie Śledczym w Krakowie, wykazały, że wiedza o dramatycznych w skutkach wypadkach nadzwyczajnych dociera do Rzecznika poprzez środki masowego przekazu i ze znacznym opóźnieniem. Sytuacja taka uniemożliwia Rzecznikowi właściwe i szybkie reagowanie na wypadki, w których istnieje prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności obywatelskich. Staje się to istotne również z tego względu, że począwszy od roku bieżącego Rzecznik podjął się pełnienia funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji. Polska zobowiązała się do jego wyznaczenia bądź utworzenia, w celu zapobiegania torturom na poziomie krajowym, ratyfikując Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18.12.2002 r. Dlatego Rzecznik zwrócił się o systematyczne udostępnianie przez Centralny Zarząd Służby Więziennej informacji o niektórych wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w poszczególnych jednostkach penitencjarnych na obszarze całego kraju.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl