Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do dokumentacji medycznej z dnia 2008-04-17


RPO/554727/07/VII/704.3 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do dokumentacji medycznej.

Do Biura Rzecznika wpływają skargi osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych na uniemożliwianie im wglądu do książeczki zdrowia celem zapoznania się ze świadectwem lekarskim wystawionym na potrzeby sądu penitencjarnego.

Do końca maja 2006 r. zasady udostępniania dokumentacji medycznej określało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.05.2002 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. Rozporządzenie zostało jednak uchylone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.11.2005 r. (sygn. akt K 22/05).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania nie reguluje zasad udostępniania dokumentacji medycznej osobom pozbawionym wolności. W związku z powyższym, zdaniem Rzecznika należy stosować przepisy ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej odnoszące się do ogółu pacjentów. Zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (odpłatnie) albo poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru. Nie można bowiem w żaden sposób uzasadnić negatywnej, w stosunku do osób pozbawionych wolności, interpretacji braku regulacji odnośnie udostępniania im dokumentacji medycznej, w tym świadectw lekarskich. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl