Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków odbywania kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego

z dnia 2008-03-18


RPO/494787/05/VII/708.1 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków odbywania kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego

W dniach 25-27 lutego 2008 r. pracownicy Biura Rzecznika dokonali czynności sprawdzających poszanowanie praw osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, Zakładzie Karnym w Zabrzu i Areszcie Śledczym w Zabrzu. Były to ponowne wizytacje jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, w których wcześniej stwierdzono duże trudności w zapewnieniu osadzonym właściwych warunków uwięzienia.

Wyniki przeprowadzonych czynności sprawdzających wskazują, że w Areszcie Śledczym w Sosnowcu nie podjęto od poprzedniej wizytacji przeprowadzonej przez pracowników Biura Rzecznika w styczniu 2005 r. żadnych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych, które doprowadziłyby do poprawy stanu użytkowanych pawilonów mieszkalnych oraz innych budynków i urządzeń.

Inaczej sytuacja przedstawia się w Areszcie Śledczym w Zabrzu i Zakładzie Karnym w Zabrzu. W tych jednostkach podjęto działania naprawcze, znacznie poprawiając zarówno warunki osadzenia jak i pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W Areszcie Śledczym w Zabrzu istotnym warunkiem szybkiego zakończenia remontu cel mieszalnych jest zwiększenie środków finansowych oraz zmniejszenie jego zaludnienia. Natomiast w Zakładzie Karnym w Zabrzu odremontowania wymagają jeszcze obiekty jego infrastruktury (kuchnia, stołówka, kotłownia, sale widzeń). Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie przedstawionych problemów.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl