Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie leczenia prywatnego przez stomatologa w jednym z zakładów karnych z dnia 2008-01-22


RPO/572990/07/VII/701.1 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie leczenia prywatnego przez stomatologa w jednym z zakładów karnych.

Rzecznik uznał za zasadną skargę osadzonego przebywającego w Zakładzie Karnym w Czarnem, na utrudniony dostęp do świadczeń medycznych. Skarżący oczekiwał ponad 4 miesiące na planowe przyjęcie przez lekarza stomatologa. Stomatolog po zakończeniu czasu pracy w ramach etatu, przyjmował osadzonych odpłatnie, za aprobatą Dyrektora Szpitala tej jednostki penitencjarnej, a także Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.

W ocenie Rzecznika praktyka ta jest niezgodna z obowiązującymi normami prawnymi. Na podstawie art. 115 § 1 Kkw skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. Praktyka prywatna stomatologa nie jest również objęta ramami art. 115 § 6 KKw, który zezwala na leczenie na koszt skazanego u wybranego przez niego lekarza po wyrażeniu zgody przez dyrektora zakładu karnego. Przepis ten wyraźnie stanowi, że ma być to lekarz inny niż zakładu, a leczenie odpłatne może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach i po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, w szczególności o odpowiedź, czy taka praktyka jest akceptowana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl