Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie postępowania z korespondencją tymczasowo aresztowanych z dnia 2005-03-29


RPO/480974/04/VII/704.1 RZ

1. W sprawie postępowania z korespondencją tymczasowo aresztowanych.

W wystąpieniu z dnia 17.08.2004 r. dotyczącym postępowania z korespondencją urzędową tymczasowo aresztowanych, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści art. 217a i art. 217b Kkw. W odpowiedzi na wystąpienie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przyznał, że przepisy Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie kontroli korespondencji osób skazanych i tymczasowo aresztowanych nie zezwalają na poddanie cenzurze korespondencji tymczasowo aresztowanego z organami, o których mowa w art. 102 pkt 111 i art. 103 § 1 Kkw. Do Biura Rzecznika nadal jednak wpływa korespondencja tymczasowo aresztowanych, na której odnotowano fakt ocenzurowania. Wobec powyższego Rzecznik zwraca się o spowodowanie, aby do czasu stosownej zmiany przepisów art. 217a i art. 217b Kkw, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało organa prokuratury i sądy o zajętym przez resort stanowisku w sprawie postępowania z korespondencją urzędową tymczasowo aresztowanych.

Inf. 1-3/2005, str.63

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-04-19

Opis odpowiedzi:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (11.04.2005 r.) poinformował, iż zalecił bezwzględne przestrzeganie zakazu cenzury korespondencji skazanych i tymczasowo aresztowanych z organami, o których mowa w art. 8 § 3, art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1 Kkw, co dotyczy wszystkich sądów powszechnych i wojskowych (z wyjątkiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego), powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości wyraziła opinię, że nowelizacja przepisów Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie postępowania z korespondencją skazanych i tymczasowo aresztowanych, jakkolwiek celowa, nie wymaga pilnej inicjatywy legislacyjnej i powinna być przeprowadzona w ramach jednej ustawy nowelizującej ten Kodeks.

Inf. 4-6/2005, str.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl