Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1-2. W sprawie izb wytrzeźwień z dnia 2004-12-30


RPO/492441/04/VII/716 RZ

1-2. W sprawie izb wytrzeźwień.

Do Rzecznika zwrócił się Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce, z wnioskiem o doprowadzenie do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu właściwego uregulowania sytuacji prawnej pracowników izb wytrzeźwień. Zdaniem wnioskodawcy pilnego określenia w akcie prawnym wymaga przyznanie pracownikom izb wytrzeźwień w związku z wykonywanymi obowiązkami ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, a także szczegółowe zdefiniowanie form przymusu bezpośredniego oraz warunków jego stosowania przez pracowników izb wytrzeźwień. W drugiej z wymienionych spraw Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się bezskutecznie do Ministra Zdrowia o spowodowanie podjęcia inicjatywy legislacyjnej.

Inf. 10-12/2004, str. 67

1-2. W sprawie izb wytrzeźwień.

Do Rzecznika zwrócił się Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce, z wnioskiem o doprowadzenie do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu właściwego uregulowania sytuacji prawnej pracowników izb wytrzeźwień. Zdaniem wnioskodawcy pilnego określenia w akcie prawnym wymaga przyznanie pracownikom izb wytrzeźwień w związku z wykonywanymi obowiązkami ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, a także szczegółowe zdefiniowanie form przymusu bezpośredniego oraz warunków jego stosowania przez pracowników izb wytrzeźwień. W drugiej z wymienionych spraw Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się bezskutecznie do Ministra Zdrowia o spowodowanie podjęcia inicjatywy legislacyjnej.

Inf. 10-12/2004, str. 67

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-02-18

Opis odpowiedzi:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (4.02.2005 r.) poinformował, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.02.2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, reguluje sytuację dotyczącą zastosowania lub zaprzestania stosowania środka przymusu bezpośredniego, o czym decyduje lekarz lub felczer po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora izby. Nie można zatem zgodzić się z zarzutem, że całkowicie pominięto kwestię dopuszczalności środków przymusu bezpośredniego przez pracowników izb wytrzeźwień. Ministerstwo Zdrowia w najbliższym możliwym terminie przygotuje w oparciu o rozwiązania zawarte w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego projekt zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mający na celu przede wszystkim zagwarantowanie osobom zatrzymanym w izbie wytrzeźwień możliwie pełnej ochrony ich praw i tym samym zapobieżenie występującym do tej pory nadużyciom. W uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji do wspomnianego projektu ustawy zostaną wprowadzone regulacje dotyczące ochrony praw pracowników izb wytrzeźwień.

Inf. 1-3/2005, str.102

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl