Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie sposobu wykonania kar nieizolacyjnych z dnia 2004-02-04


RPO/437520/03/VII/717 RZ

1. W sprawie sposobu wykonania kar nieizolacyjnych.

Kara ograniczenia wolności oraz okres próby stosowany przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowym przedterminowym zwolnieniu, nie są jeszcze w pełni efektywne z powodu braku konsekwentnego przeciwdziałania uchylaniu się skazanych od wykonania kary i nałożonych na nich obowiązków, niewystarczającej liczby miejsc pracy dla skazanych, środków opieki socjalnej, lecznictwa odwykowego i terapii oraz zbyt małego zaangażowania w proces wykonywania kar wolnościowych instytucji państwowych i samorządowych przy braku szerszego udziału w tym procesie czynnika społecznego. Także obsada etatowa kuratorów zawodowych dla dorosłych nie jest dostosowana do rozmiarów i charakteru nałożonych na nich zadań. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska odnośnie możliwości utworzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości organu (urzędu) do spraw probacji, do którego zadań należeć będzie koordynowanie i nadzorowanie wykonania kar nieizolacyjnych.

Inf. 1-3/2004, str. 35

1. W sprawie sposobu wykonania kar nieizolacyjnych.

Kara ograniczenia wolności oraz okres próby stosowany przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowym przedterminowym zwolnieniu, nie są jeszcze w pełni efektywne z powodu braku konsekwentnego przeciwdziałania uchylaniu się skazanych od wykonania kary i nałożonych na nich obowiązków, niewystarczającej liczby miejsc pracy dla skazanych, środków opieki socjalnej, lecznictwa odwykowego i terapii oraz zbyt małego zaangażowania w proces wykonywania kar wolnościowych instytucji państwowych i samorządowych przy braku szerszego udziału w tym procesie czynnika społecznego. Także obsada etatowa kuratorów zawodowych dla dorosłych nie jest dostosowana do rozmiarów i charakteru nałożonych na nich zadań. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska odnośnie możliwości utworzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości organu (urzędu) do spraw probacji, do którego zadań należeć będzie koordynowanie i nadzorowanie wykonania kar nieizolacyjnych.

Inf. 1-3/2004, str. 35

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2006-02-16

Opis odpowiedzi:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (3.06.2004 r.) poinformował, że z dniem 1.05.2004 r. utworzono w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń. Do podstawowych zadań Departamentu należy nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych oraz nadzór nad sądowym postępowaniem egzekucyjnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i należności sądowych. Z dniem 22.04.2004 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Nakłada ono na sądy, kuratorów sądowych, organy samorządu terytorialnego oraz inne zakłady pracy, placówki służby zdrowia lub opieki społecznej, instytucje i organizacje niosące pomoc charytatywną, względnie reprezentujące społeczność lokalną, obowiązek współpracy w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej. Resort sprawiedliwości będzie wspierał wszelkie działania zmierzające do przyznania samorządom środków finansowych na realizację tych zadań. Ponadto Podsekretarz Stanu poinformował, że w roku bieżącym i ubiegłym przybyło 700 etatów kuratorów sądowych.

Inf. 4-6/2004, str. 83

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl