Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osadzonych procedur ochronnych, które nie mają podstaw prawnych z dnia 2022-03-07


IX.517.632.2019

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osadzonych procedur ochronnych, które nie mają podstaw prawnych.

W 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieuprawnionego stosowania przez Służbę Więzienną wobec osób pozbawionych wolności przebywających w jednostkach penitencjarnych procedur ochronnych, w sposób nadmierny i nieuzasadniony ingerujących w ich prawa.

Pomimo wagi przedstawionego zagadnienia, Rzecznik nie otrzymał do dnia dzisiejszego odpowiedzi na to wystąpienie. Monity kierowane do resortu sprawiedliwości oraz do Prezesa Rady Ministrów, również nie skłoniły Ministra do zajęcia stanowiska. Tymczasem więźniowie w dalszym ciągu zwracają się do RPO ze skargami na stosowanie przez Służbę Więzienną zakwestionowanych przez Rzecznika środków oddziaływania. Zgłoszone poprzednio problemy nadal pozostają nierozwiązane i wymagają adekwatnej reakcji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sytuacja ta wzbudza niepokój Rzecznika, zwłaszcza, że w ramach obecnie procedowanej nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego sankcjonuje się w art. 88d § 1 pkt 6 i art. 212ba § 1 pkt 7 k.k.w. jedno ze stosowanych zaleceń penitencjarno-ochronnych, tzw. obserwację bezpośrednią zachowania osadzonego, zakwestionowaną w wystąpieniu z dnia 5 sierpnia 2020 r. Swoją krytyczną ocenę tej propozycji RPO przedstawił już Ministrowi Sprawiedliwości w opinii dotyczącej projektowanego aktu prawnego. Zdaniem Rzecznika zaproponowane rozwiązanie jest środkiem nadmiernym, zbyt daleko ingerującym w codzienne funkcjonowanie osadzonego i stanowiącym nieuzasadnioną dolegliwość. Narusza naczelną zasadę wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w sposób humanitarny, wyrażoną w art. 4 § 1 k.k.w.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie działań, które doprowadzą do skutecznego wyeliminowania przypadków nieuprawnionego stosowania wobec osadzonych procedur ochronnych, które nie mają podstaw prawnych bądź też ingerują w ich prawa w sposób nadmierny.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl