Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad otworzenia i funkcjonowania filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym z dnia 2021-12-13


IX.517.1397.2021

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad otworzenia i funkcjonowania filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, iż z dniem 20 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Znowelizowane przepisy umożliwiły użyczenie na czas określony przez jednostkę organizacyjną Służby Więziennej na rzecz Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej: KOZZD lub Ośrodek) nieruchomości zabudowanej, w celu umożliwienia przyjęcia większej liczby osób stwarzających zagrożenie oraz delegowanie do Ośrodka funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora KOZZD wynika, iż użyczoną przez Służbę Więzienną nieruchomością jest Oddział Zewnętrzny w Czersku podległy Zakładowi Karnemu w Koronowie i aktualnie trwają w nim prace dostosowujące ten obiekt do potrzeb KOZZD nr 2.

W związku z tym, iż temat ten jest istotny wobec systematycznie wzrastającej liczby pacjentów izolowanych od społeczeństwa w Ośrodku w Gostyninie, Rzecznik zwrócił się do Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Na jakim etapie znajdują się obecnie przygotowania do uruchomienia placówki w Czersku i jaka będzie jej docelowa pojemność? 2. Od kiedy planowane jest rozpoczęcie pierwszych transportów pacjentów do KOZZD nr 2? 3. Czy Ministerstwo Zdrowia opracowało procedury umieszczania pacjentów KOZZD w placówce w Czersku, w tym kryteria doboru osób, które zostaną w pierwszej kolejności przetransportowane do KOZZD nr 2? 4. Czy po otwarciu placówki w Czersku planuje się powrót do KOZZD dwóch pacjentów umieszczonych w ROPS w Starogardzie Gdańskim? 5. Czy nowy ośrodek zostanie od razu przygotowany do przyjęcia określonej, docelowej liczby pacjentów, czy też będzie przygotowywany sukcesywnie, odpowiednio do pojawiających się potrzeb? 6. Czy został już skompletowany zespół terapeutyczny pracujący z pacjentami, kto będzie wchodził w jego skład oraz czy zasilą go także specjaliści-funkcjonariusze Służby Więziennej? 7. Jaki sąd będzie właściwy w przypadku osób pozbawionych wolności w KOZZD nr 2 dla spraw opisanych w rozdziale 7 ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób?

Mając świadomość, że powyższe pytania nie wyczerpują problematyki funkcjonowania KOZZD nr 2, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przesłanie jak najszerszych informacji w przedmiotowym zakresie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2021-12-29

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 29 grudnia 2021 r. poinformował, że aktualnie trwają prace końcowe związane z adaptacją Oddziału Zewnętrznego w Czersku Zakładu Karnego w Koronowie i dostosowaniem go do potrzeb Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zwanego dalej „Ośrodkiem”. Tym samym przyjęcia pacjentów do ww. oddziału możliwe będą po zakończeniu niniejszych prac. W odniesieniu do kwestii procedur umieszczenia pacjentów Ośrodka w oddziale w Czersku, wyjaśniono, że w pierwszej kolejności przenoszeni będą pacjenci z Ośrodka, którzy nie przejawiają istotnych schorzeń somatycznych i nie stwarzają poważnych problemów w zakresie swojego zachowania. Jeśli chodzi o pacjentów z Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, zostaną oni przeniesieni do oddziału w Czersku. W kwestii docelowej liczby pacjentów w oddziale w Czersku, pacjenci będą do niego przyjmowani sukcesywnie i stosownie do jego możliwości strukturalnych. Odnośnie zapewnienia zespołu terapeutycznego, obecnie trwa końcowy etap rekrutacji personelu, który zatrudniony będzie w oddziale. Wśród nich znajdują się pielęgniarki, psycholodzy, psycholodzy-seksuolodzy, pracownicy resocjalizacji, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny. Do czasu pozyskania pełnej obsady pracowników ochrony oddelegowani do pełnienia zadań służby ochrony zostaną funkcjonariusze Służby Więziennej, po odbytym przez nich szkoleniu w Ośrodku w Gostyninie.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl