Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych z dnia 2020-12-18


IX.517.61.2016

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W dniu 29 marca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Sprawiedliwości wystąpienie dotyczące poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. W odpowiedzi uzyskał informacje, że przedstawione w wystąpieniu postulaty zmian przepisów w omawianym obszarze zasadniczo zgadzają się z kierunkiem prac prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości nad szeroką nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego, w tym także kwestii regulowanych w art. 116b k.k.w. Podkreślono, że konieczne są jednak dalsze analizy i konsultacje wewnątrzresortowe, jak i międzyresortowe, w tym z Ministerstwem Zdrowia, w zakresie skuteczności metody weryfikacji badań.

Z treści odpowiedzi wynikało ponadto, że podniesione w wystąpieniu propozycje zmian będą wzięte pod uwagę w toku prac nad nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o poinformowanie, czy opracowany został już projekt zmian przepisów dotyczących poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychoaktywnych, ewentualnie na jakim etapie znajdują się obecnie prace legislacyjne w omawianym zakresie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl