Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych z dnia 2020-04-03


IX.517.664.2020

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich każdego dnia coraz liczniej wpływają wnioski, których autorzy dają wyraz ogromnemu niepokojowi o zdrowie i życie osób przebywających za murami zakładów karnych i aresztów

śledczych. Więźniowie, ich bliscy, a także funkcjonariusze Służby Więziennej obawiają się skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.

Sytuacja epidemiczna w całym kraju pogarsza się. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osobom pozbawionym wolności przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz funkcjonariuszom i pracownikom jednostek penitencjarnych wymaga podejmowania zorganizowanych działań. Szereg zaleceń w kontekście zagrożenia epidemiologicznego w jednostkach penitencjarnych wydała w ostatnim czasie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz Podkomitet ONZ do spraw Prewencji (SPT).

Rzecznik zwrócił się zatem do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o powiadomienie, czy w oparciu o międzynarodowe zalecenia zostały opracowane i przekazane dyrektorom jednostek penitencjarnych szczegółowe procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania przedostawaniu się koronawirusa na teren tych jednostek oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia lub podejrzenia o zakażenie koronawirusem. Ponadto, w obliczu istniejących zagrożeń, Rzecznik zwrócił się z postulatem o zwiększenie możliwości kontaktu telefonicznego osadzonych z adwokatem. Rzecznik poprosił również Dyrektora o przekazanie informacji o wszystkich stwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem wśród osadzonych oraz funkcjonariuszy i pracowników, jak również o przypadkach zastosowania kwarantanny wobec osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem i przypadkach hospitalizacji osób chorych na Covid-19.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl