Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagwarantowania właściwej realizacji prawa osób pozbawionych wolności do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych z dnia 2016-10-31


IX.517.945.2015

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagwarantowania właściwej realizacji prawa osób pozbawionych wolności do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych.

Do Biura RPO nadal wpływają skargi od więźniów dotyczące sposobu realizacji przez firmę Dialtech Sp. z o.o. prawa, o którym mowa w art. 105 b § 1 k.k.w. Zarzuty dotyczą m.in. ograniczonej dostępności do usług, wygórowanych cen za realizację połączeń, braku możliwości wykonywania połączeń telefonicznych na numery zaczynające się od 0-800 oraz na koszt rozmówcy, czy też braku informacji o powodach instalowania w jednostce penitencjarnej aparatów telefonicznych firmy Dialtech Sp. z o.o. oraz niekorzystnych dla osadzonych regulaminów i promocji. Firma Dialtech Sp. z o.o. wkracza ze swoimi usługami do kolejnych jednostek penitencjarnych w kraju, mimo iż nie zapewnia właściwego poziomu usług.

Zdaniem Rzecznika wyrażenie zgody przez dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych na montaż aparatów telefonicznych danej firmy telekomunikacyjnej powinno być poprzedzone wnikliwym rozeznaniem na rynku usług oraz winno skutkować wyborem firmy, która spełnia oczekiwania Służby Więziennej, a jednocześnie gwarantuje realizację praw osadzonych. W ocenie Rzecznika określenie zakresu świadczenia usług telefonicznych należy do zleceniodawcy usługi i powinien on być szczegółowo przedstawiony w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Służba Więzienna powinna przyjąć jednakowy zakres i standard tych usług we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych. Tymczasem z dołączonych do wyjaśnień pism zarządu firmy Dialtech Sp. z o.o. wynika, że to przedstawiciele zarządu firmy określają zakres usług, powołując się przy tym na Kodeks kamy wykonawczy.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego z prośbą o wyeliminowanie nadal występujących nieprawidłowości w zakresie zagwarantowania osadzonym prawa do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, a także przesłanie informacji na temat prac prowadzonych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, związanych z wyborem rozwiązania systemowego, uwzględniającego uprawnienia osób pozbawionych wolności do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-11-28

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 28 listopada 2016 r. poinformował Rzecznika, że o montażu aparatów samoinkasujących, ich położeniu, ilości oraz dostawcy i operatorze decyduje dyrektor jednostki. Wybór operatora uzależniony jest od dostępnych w danej lokalizacji usługodawców telefonicznych. Z informacji uzyskanych od dotychczasowego operatora, obsługującego 140 jednostek SW, wynika, że nie jest on zainteresowany odtwarzaniem systemu aparatów samoinkasujących z uwagi na ich nierentowność.

Aktualnie z uwagi na działalność różnych dostawców w poszczególnych regionach kraju, w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej występuje 13 dostawców usługi telefonii samoinkasującej. Ze względu na różnorodność oferowanych przez nich usług, mając na względzie obowiązujące przepisy, Centralny Zarząd Służby Więziennej podjął działania mające na celu stworzenie, jednolitego dla całej Służby Więziennej, systemu realizującego potrzeby osadzonych w zakresie telefonii samoinkasującej. Z uwagi na złożoność i specyfikę zagadnienia, powstanie systemu planowane jest na rok 2017.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl