Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zawierające uwagi do ww. ustawy w zakresie działalności kantyn więziennych z dnia 2017-01-12


IX.517.4176.2016

Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zawierające uwagi do ww. ustawy w zakresie działalności kantyn więziennych.

W związku z obywatelskim projektem ustawy z dnia ……. 2016 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę, który wpłynął do Sejmu 2 września 2016 r., Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił, do rozważenia i ewentualnego podjęcia podczas dalszych prac parlamentarnych nad projektem, poprawkę dotyczącą wyłączenia przedmiotowego od ograniczeń wprowadzonych w ww. projekcie, która odnosi się do osób pracujących w kantynach aresztów śledczych i zakładów karnych w niedzielę.

Rzecznik wskazał, że wedle art. 217 § 4 zdanie 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy „w razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego”. Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń określa, w porządku wewnętrznym, dyrektor danego zakładu karnego/aresztu śledczego. Jednak, dzięki staraniom Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie w każdej jednostce penitencjarnej w Polsce widzenia osadzonych z ich bliskimi odbywają się także w niedziele. Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym jest niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów oddziaływania na skazanych. Widzenia należy jednak organizować uwzględniając także potrzeby i możliwości osób odwiedzających, którzy w zwykłym dniu nie mogą się spotkać ze względu na pracę czy inne aktywności życiowe.

W ocenie Rzecznika projektowany zakaz handlu w niedzielę, bez wprowadzenia zmiany, polegającej na wyłączeniu z zakazu podmiotów prowadzących kantyny w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz pracowników tychże kantyn, może spowodować, iż widzenia w niedzielę i święta nie będą mogły być organizowane. To zaś negatywnie odbije się na sytuacji osób pozbawionych wolności, ale również ich rodzin i osób bliskich.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o sposobie wykorzystania zgłoszonej propozycji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl