Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie modelu funkcjonowania opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności z dnia 2016-03-15


IX.517.1323.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie modelu funkcjonowania opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się o poparcie dla inicjatywy powołania międzyresortowego zespołu roboczego zajmującego się wypracowaniem modelu funkcjonowania w Polsce opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności. Gotowość współpracy wyraził już Minister Zdrowia, który wyznaczył do prac zespołu przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zagadnienie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności wymaga kompleksowej oceny i dyskusji przedstawicieli m.in. resortu sprawiedliwości, zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Służby Więziennej. Świadczą o tym chociażby wnioski zawarte w „Sprawozdaniu ekspertów z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących opieki medycznej w więzieniach”, będącym wynikiem dyskusji pomiędzy polskimi władzami i ekspertami Rady Europy. Opracowanie rozwiązań pozwalających na pełne wdrożenie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach przeciwko Polsce byłoby jednym z zadań zespołu roboczego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl