Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości skutecznej readaptacji społecznej skazanych z dnia 2016-02-23


IX.517.1673.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości skutecznej readaptacji społecznej skazanych.

Skazani, w wielu skargach do Rzecznika, wyrażają wątpliwości i obawy, czy po opuszczeniu murów więziennych, poradzą sobie na wolności. Udzielona im pomoc może znacząco przyczynić się do zapobieżenia ponownemu wejściu w konflikt z prawem, zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

O tym, że system readaptacji społecznej skazanych wymaga zmian, świadczą również wnioski wynikające z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Podstawowym zarzutem jest brak kompleksowego i skoordynowanego systemu wsparcia społecznej readaptacji skazanych. Rzecznik prosi o przedstawienie informacji na temat podjętych ostatnio działań w celu poprawy efektywności systemu pomocy skazanym.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-04-04

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w odpowiedzi z 4 kwietnia 2016 r. wyjaśnił, że społeczna readaptacja skazanego, rozumiana jako ponowne przystosowanie osoby skazanej do życia w społeczeństwie, jest jednym z fundamentalnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Realizacja tych celów należy jednak do organów postępowania wykonawczego, a Minister Sprawiedliwości nie jest takim organem.

Prowadzenie działań resocjalizacyjnych należy do podstawowych zadań Służby Więziennej. Podlega ona wprawdzie Ministrowi Sprawiedliwości, ale nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Działania Służby Więziennej w zakresie społecznej readaptacji skazanych realizowane są m.in. poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Z procesem ułatwiania readaptacji społecznej ściśle związana jest pomoc postpenitencjarna, świadczona z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, która jest państwowym funduszem celowym, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. Minister Sprawiedliwości jako dysponent Funduszu, jak również obsługujący go urząd, przekazuje środki organom i podmiotom uprawnionym do udzielania świadczeń pomocowych tj. kuratorom sądowym i organom Służby Więziennej udzielającym pomocy postpenitencjarnej oraz w formie dotacji celowych - organizacjom pozarządowym.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl