Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Reguł Nelsona Mandeli dotyczących standardów traktowania więźniów z dnia 2015-12-02


IX.071.3.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Reguł Nelsona Mandeli dotyczących standardów traktowania więźniów.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję Standardy ONZ Minimum Traktowania Więźniów (Reguły Nelsona Mandeli) będącą zaktualizowaną wersją Wzorcowych Reguł ONZ Traktowania Więźniów z 1955 r. Zasadniczym celem, jak podkreślono po przyjęciu Reguł Nelsona Mandeli, jest poprawienie sytuacji więźniów na świecie. Dokument ten nie ma charakteru wiążącego dla Polski, ale powinien być brany pod uwagę przy stanowieniu prawa krajowego, a także w praktyce postępowania z więźniami. Polska powinna dążyć do upowszechnienia treści tego dokumentu w jednostkach penitencjarnych na terenie kraju. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udostępnienie polskiej wersji Reguł Nelsona Mandeli na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej oraz polecenie rozpowszechnienia wiedzy na temat ich treści wśród wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej, w celu wdrożenia Reguł w praktyce. Zasadnym wydaje się także przeanalizowanie przepisów kodeksu karnego wykonawczego pod kątem ewentualnej konieczności implementacji treści Reguł do obecnie obowiązującej regulacji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2015-12-28

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (28.12.2015 r.) podziela opinię o znaczeniu Reguł minimalnych Narodów Zjednoczonych postępowania z osadzonymi (Reguł Nelsona Mandeli). Obecnie prowadzona jest szczegółowa analiza zgodności polskiego prawa z Regułami. Po uzgodnieniu polskiej wersji językowej Reguł, zostaną one opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl