Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii z dnia 2010-09-01


RPO/629059/09/VII/11006.3 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Na potrzebę pilnego podjęcia działań zmierzających do wykonania delegacji z art. 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r., bowiem analiza stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec wychowanków poczyniona w trakcie wizytacji placówek dla nieletnich prowadzonych w ramach zadań wyznaczonych Krajowemu Mechanizmowi Prewencji, wzbudziła szereg wątpliwości w zakresie praworządności ich użycia. Obecnie Rzecznik sygnalizuje konieczność możliwie precyzyjnego dookreślenia niektórych przepisów rozporządzenia i wyraża nadzieję, iż realizacja postulowanych rozwiązań znacząco zwiększy gwarancję praworządnego użycia tych środków.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl