Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności z dnia 2010-06-28


RPO/642642/10/VII/7002.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.

Zarówno w trakcie wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych, jak również we wnioskach składanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby pozbawione wolności oraz członkowie ich rodzin podnoszą brak możliwości uzyskania informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności. W piśmie z dnia 13 kwietnia 2010 r. Zastępca Rzecznika zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z wnioskiem o spowodowanie zamieszczania na stronie podmiotowej BIP wydanych przez niego zarządzeń, instrukcji lub decyzji (bądź ich wyciągów) mających wpływ na sytuację osób pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin. Dotychczasowa praktyka oraz udzielona odpowiedź nie odpowiadają konstytucyjnym standardom państwa prawa. W związku z powyższym Zastępca Rzecznika zwrócił się o spowodowanie zamieszczania przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na stronie podmiotowej BIP wydanych przez niego zarządzeń, instrukcji lub decyzji (bądź ich wyciągów) mających wpływ na sytuację osób pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2010-08-11

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (03.08.2010 r.) poinformował, że na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej, w zakładce "Akty prawne" zamieszczone zostały w kategorii "Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje" regulacje prawne powszechnie dostępne - Kodeks karny wykonawczy i ustawa o Służbie Więziennej, jak również akty prawa wewnętrznego wydawane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (zarządzenia, instrukcje), które mają wpływ na sytuację osób pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin. Łącznie zamieszczono 57 regulacji prawnych, w szczególności wszystkie wymienione w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 czerwca 2010 r. akty prawa wewnętrznego wydane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W przypadku wydania nowych aktów wewnętrznych mających wpływ na sytuację osób pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin, ich publikacja będzie uaktualniana.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl