Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych z dnia 2010-06-08


RPO/633491/09/VII/7002 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych.

Do Rzecznika wpływają skargi osób pozbawionych wolności dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli osobistych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Osadzeni zarzucają, że kontrole osobiste, o których mowa w art. 116 § 3 k.k.w., są dokonywane w pomieszczeniach do tego nie przystosowanych. Ponadto osadzeni żalą się, że w czasie kontroli polegającej na oględzinach ciała nie mają zapewnionych właściwych warunków higienicznych. Przeprowadzone przez pracowników Biura Rzecznika wizytacje jednostek penitencjarnych potwierdziły, że nie wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się kontrole osobiste osadzonych mają odpowiednie wyposażenie. Brak ustalonych w sposób jednolity wymagań w tym zakresie sprawia, że przebieg kontroli osobistych osadzonego zależy od praktyki przyjętej przez funkcjonariusza SW, który ją przeprowadza i nie zawsze dostrzega nieprawidłowości. W odpowiedzi Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (pismo z dnia 27 kwietnia 2010 r.) Rzecznik otrzymał pouczenie, że sposób przeprowadzania kontroli osobistych reguluje art. 116 § 3 k.k.w., a funkcjonariusze SW znają i stosują obowiązujące przepisy w zakresie kontroli osobistych. Natomiast ogólnie przedstawione przez Rzecznika zarzuty, nie poparte konkretnymi przypadkami, są nieuzasadnione. Powyższe stanowisko świadczy o pozostawieniu bez rozpatrzenia przez ten organ informacji o dostrzeżonych w praktyce nieprawidłowościach oraz wymagających zbadania sygnałów kierowanych przez osoby pozbawione wolności, jakie przekazał mu w wystąpieniu o charakterze generalnym Rzecznik Praw Obywatelskich. W związku z powyższym Zastępca Rzecznika zwrócił się o spowodowanie zbadania sprawy w ramach nadzoru sprawowanego przez resort sprawiedliwości oraz ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2010-07-21

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (15.07.2010 r.) poinformował, że regulacje prawne dotyczące pobytu osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych nie nakładają na administrację jednostek penitencjarnych obowiązku wyznaczania oddzielnych pomieszczeń, w których można dokonywać kontroli osobistej osadzonych. Określają natomiast warunki w jakich kontrola ta powinna się odbywać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrolę przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci. Uwzględniając uwagi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące procedury przeprowadzania kontroli osobistych, pomimo braku naruszeń prawa przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym zakresie, w ramach działań profilaktycznych dotyczących stosowania zasad higieny, zostanie wydane pismo przypominające o konieczności wyposażenia pomieszczeń, w których dokonuje się kontroli osobistych w odpowiednie wykładziny i wieszaki na ubrania.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl