Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wydania przepisów regulujących wydawanie posiłków osobom przekazywanym stronie polskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z dnia 2010-05-12


RPO/636097/09/VII/7006.2 RZ

wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wydania przepisów regulujących wydawanie posiłków osobom przekazywanym stronie polskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga obywatela polskiego dotycząca warunków, w jakich dokonane było jego przekazanie z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż osoby zatrzymane przez Policję brytyjską przekazywane są stronie polskiej w Londynie na lotnisku Biggin Hill w ramach tzw. "konwojów zbiorczych", wykonywanych wojskowymi samolotami transportowymi typu Casa 295. Lot z Londynu do Warszawy trwa około 4 godzin. Osoby konwojowane przejmowane są od Brytyjczyków przez policjantów komórki konwojowej Komendy Głównej Policji. Następnie, na lotnisku w Warszawie, przekazywane są policjantom Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji w celu osadzenia ich w jednostce penitencjarnej lub w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, na czas przerwy w konwoju do miejsca docelowego osadzenia. Zdarza się, iż docierają oni do poszczególnych jednostek po godzinach wydawania w nich kolacji. Jednocześnie należy wskazać, iż ze względu na fakt, iż czas konwoju nie przekracza 6 godzin, funkcjonariusze Policji nie zapewniają suchego prowiantu osobom konwojowanym. W związku z tym może dochodzić do sytuacji, kiedy zatrzymany nie otrzymuje posiłku przez 24 godziny, aż do czasu wydania śniadania. Zastępca Rzecznika zwrócił się o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wydania przepisów regulujących wydawanie posiłków osobom przekazywanym stronie polskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w sposób, który pozwoli uniknąć opisanych nieprawidłowości.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl