Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości w realizacji uprawnienia skazanych do zapoznania się ze sporządzonymi przez administrację zakładu karnego opiniami, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec nich decyzji z dnia 2010-05-24


RPO/643065/10/VII/7006.3 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości w realizacji uprawnienia skazanych do zapoznania się ze sporządzonymi przez administrację zakładu karnego opiniami, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec nich decyzji.

W trakcie rozpoznawania wniosków osób pozbawionych wolności stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji uprawnienia skazanych do zapoznawania się ze sporządzonymi przez administrację zakładu karnego opiniami, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec nich decyzji, przewidzianego art. 102 pkt 9 Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z art. 1 § 2 k.k.w., w postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w Kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Zagadnienie wydawania odpisów i sporządzania kopii opinii nie zostało w Kodeksie karnym wykonawczym uregulowane, zatem znajduje tutaj zastosowanie art. 156 § 2 zd. 1 k.p.k., zgodnie z którym, na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Niektórzy dyrektorzy - powołując się na powyższą argumentację - sporządzają zainteresowanym (na ich wniosek) kserokopie projektów ocen lub opinii, inni zaś odmawiają ich wydania wskazując, iż są one sporządzane do celów służbowych, a Kodeks postępowania karnego nie ma zastosowania w tej sprawie. Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o wprowadzenie w podległych jednostkach penitencjarnych jednolitej praktyki w zakresie wydawania na wniosek skazanego kopii sporządzanych o nim opinii.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2010-06-16

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (08.06.2010 r.) podzielił stanowisko, zawarte w wystąpieniu Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, iż zgodnie z przepisem art. 1 § 2 k.k.w. w postępowaniu wykonawczym ma zastosowanie przepis art. 156 § 2 k.p.k., skoro kwestia ta nie została wprost uregulowana w k.k.w. Zawężenie sposobu zapoznawania jedynie do odczytania skazanemu treści opinii, jest niewłaściwe. Administracja zakładu karnego winna wydawać skazanemu odpisy lub kserokopie sporządzanych opinii, jednak powinna to czynić na wyraźne jego żądanie i pod warunkiem, że dysponuje środkami finansowymi. W pozostałych przypadkach należy poprzestać na umożliwieniu skazanemu zapoznania się (przeczytania) sporządzonej opinii, podyktowania mu jej treści lub istotnych elementów treści, w celu sporządzenia odpowiednich notatek. Jednocześnie Dyrektor Generalny Służby Więziennej poinformował, iż podjął działania w celu ujednolicenia praktyki w przedmiotowym zakresie w podległych jednostkach penitencjarnych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl