Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osadzonych do aktów prawnych, informujących o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach z dnia 2010-04-26


RPO/566805/07/VII/7004.3 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osadzonych do aktów prawnych, informujących o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach.

Do Rzecznika zwrócił się osadzony, wskazując, że administracja aresztu śledczego odmówiła mu dostępu do aktów prawnych. Przepisy § 15 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności i § 15 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania stanowią, że na prośbę skazanego udostępnia się mu Kodeks karny wykonawczy oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze. Osadzony wnioskował o udostępnienie m.in. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które zostało wydane na podstawie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zdaniem Rzecznika osadzony ma prawo zapoznać się z treścią tego rozporządzenia na podstawie przepisu art. 101 k.k.w., który mówi o prawie skazanego do informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Osadzony powinien mieć możliwość zweryfikowania, czy treść zasad postępowania w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, odpowiada przepisom ustaw i rozporządzeń. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie nie uznał argumentacji Rzecznika, stwierdzając, że prawo do informacji o prawach i obowiązkach, określone w art. 101 k.k.w., nie jest równoznaczne z udostępnieniem treści aktu prawnego. Stanowisko Dyrektora Okręgowego podtrzymał Kierownik Zespołu do spraw Skarg Osób Pozbawionych Wolności w Biurze Prawnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W związku z powyższym Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2010-05-25

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (11.05.2010 r.) zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika, iż art. 101 k.k.w. nakłada na administracje zakładów karnych i aresztów śledczych nie tylko obowiązek zapoznania osadzonych z przepisami tego kodeksu i regulaminów organizacyjno - porządkowych, ale w pewnych sytuacjach nakłada także obowiązek zapoznawania osadzonych z przepisami innych aktów prawnych, które regulują ich prawa i obowiązki, bez względu na to, czy podstawa prawna do ich wydania zawarta jest w tym kodeksie, czy w innej ustawie. Niewątpliwie aktem prawnym, regulującym prawa i obowiązki osadzonych, jest wymienione w wystąpieniu rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl