Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym z dnia 2010-04-09


RPO/495652/05/VII/7004.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.

Jak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu z dnia 17 marca 2010 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie, projekt nowelizacji przepisu art. 222 § 2 pkt 7 k.k.w. przewiduje, że kara dyscyplinarna wymierzona tymczasowo aresztowanemu będzie polegała na pozbawieniu lub ograniczeniu możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, na okres do 1 miesiąca. Utrzymana zostaje więc możliwość wymierzenia tymczasowo aresztowanemu kary pozbawienia prawa dokonywania zakupów w kantynie, której skutkiem będzie pozbawienie go możliwości prowadzenia korespondencji. W projekcie nowelizacji proponuje się ponadto zmianę art. 143 § 1 pkt 5 k.k.w., rozszerzającą dotychczasowy zakaz zakupu artykułów spożywczych lub wyrobów tytoniowych na wszystkie artykuły dostępne w kantynie. Będzie to oznaczało, że także skazani, którzy posiadają środki pieniężne, na czas trwania kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 143 § 1 pkt 5 k.k.w., zostaną pozbawieni możliwości prowadzenia korespondencji, lub możliwość ta zostanie im znacznie ograniczona. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie przedstawionej kwestii i poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl