Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych z dnia 2010-04-06


RPO/633491/09/VII/7002 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych.

Do Rzecznika wpływają z różnych jednostek penitencjarnych skargi osób pozbawionych wolności na sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych. Wnioskodawcy zarzucają, że kontrole osobiste, o których mowa w art. 116 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, są dokonywane w pomieszczeniach do tego nie przystosowanych, gdzie nie ma zapewnionej pełnej intymności, np. w dyżurkach funkcjonariuszy oddziałowych, w pomieszczeniach sal widzeń oraz w świetlicach. Ponadto, osadzeni żalą się, że w czasie kontroli polegającej na oględzinach ciała, nie mają zapewnionych właściwych warunków higienicznych. Ustalenia poczynione w wyniku rozpatrzenia skarg osadzonych świadczą o tym, że funkcjonariusze Służby Więziennej nie znają stosownych procedur przeprowadzania kontroli osobistych, które ograniczałyby możliwość wystąpienia opisanych nieprawidłowości. Brak jednolitego sposobu postępowania w tym zakresie sprawia, że przebieg kontroli osobistej osadzonego zależy od praktyki przyjętej przez funkcjonariusza SW, który ją przeprowadza. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl