Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie procedury przekazywania do sądów wniosków o udzielenie czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego z powodów szczególnie ważnych dla skazanego z dnia 2010-03-05


RPO/630978/09/VII/7012 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie procedury przekazywania do sądów wniosków o udzielenie czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego z powodów szczególnie ważnych dla skazanego.

Do Biura Rzecznika wpływają skargi osób pozbawionych wolności na przyjętą przez administracje jednostek penitencjarnych procedurę przekazywania do sądów wniosków o udzielenie czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego z powodów szczególnie ważnych dla skazanego. Przedmiotowe sprawy w szczególności dotyczą zgonów osób bliskich skazanemu. Zgodnie z art. 141 a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, w stosunku do osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej udziela sędzia penitencjarny, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - dyrektor zakładu karnego. Niejednokrotnie dyrektorzy jednostek penitencjarnych przekazują sędziom penitencjarnym wniosek skazanego w trybie zwykłym, pomimo iż okres pomiędzy powzięciem informacji o zgonie, a terminem uroczystości pogrzebowych jest bardzo krótki. Skutkuje to rozpatrzeniem go już po pogrzebie i uznaniem za bezprzedmiotowy. Informacje zebrane w toku wizytacji przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wskazują, iż w opisanej powyżej sytuacji administracje niektórych jednostek penitencjarnych wraz z przekazaniem wniosku skazanego informują sędziego penitencjarnego, iż powinien on być rozpatrzony w trybie pilnym. Praktyka ta powinna być stosowana przez dyrektorów wszystkich jednostek penitencjarnych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl