Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu likwidacji sądów rodzinnych i nieletnich z dnia 2010-03-01


RPO/637047/09/VII/11006.4 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu likwidacji sądów rodzinnych i nieletnich.

W związku z artykułem prasowym pt.: "Los sądów rodzinnych ciągle niepewny", opublikowanym w dniu 24 lutego 2010 r. w "Rzeczpospolitej", zaniepokojenie Rzecznika wzbudził projekt likwidacji wielu wydziałów rodzinnych i nieletnich funkcjonujących w sądach rejonowych. Projektowane zmiany są sprzeczne z Konwencją o Prawach Dziecka, która w art. 40 ust. 2 lit. b iii wskazuje, że każdemu dziecku, które podejrzewa się, oskarża lub uznaje winnym pogwałcenia prawa karnego, zapewnia się rozpatrzenie sprawy bez zwłoki i przez niezawisłą i bezstronną władzę bądź organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie z prawem, zabezpieczeniem prawnej lub innej właściwej pomocy oraz w obecności jego rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli tylko nie będzie to uważane za niezgodne z najwyższym interesem dziecka z uwagi na jego wiek lub sytuację. Ponadto, Reguła 2.3. Wzorcowych Reguł Minimum Narodów Zjednoczonych Dotyczących Wymiaru Sprawiedliwości Wobec Nieletnich (Zasady Pekińskie) jednoznacznie wskazuje, iż należy podjąć wysiłki zmierzające do ustanowienia w każdym kraju praw, reguł i przepisów stosujących się wyłącznie do nieletnich, a także instytucji i organów powołanych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich. W związku z realizacją powierzonych Rzecznikowi zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, Rzecznik dostrzega wiele problemów wpływających na niewłaściwe funkcjonowanie systemu resocjalizacji nieletnich. Przekazanie spraw rodzinnych i nieletnich w sądach do kompetencji wydziałów cywilnych niewątpliwie spowoduje obniżenie standardów orzekania i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w tych sprawach. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz wskazanie uzasadnienia projektowanych zmian.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl