Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców o ich podstawowych prawach i obowiązkach oraz w sprawie realizacji prawa osadzonych cudzoziemców do posług religijnych z dnia 2010-02-24


RPO/624641/09/VII/7002 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców o ich podstawowych prawach i obowiązkach oraz w sprawie realizacji prawa osadzonych cudzoziemców do posług religijnych.

W odpowiedzi z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców o ich podstawowych prawach i obowiązkach, Dyrektor Generalny Służby Więziennej poinformował, iż przygotowane kompendium zostanie przetłumaczone na język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i arabski, a następnie umieszczone na portalu internetowym Służby Więziennej. Doceniając podjęte w tym przedmiocie działania, Rzecznik stwierdził, iż wydają się one niewystarczające. Jak wynika z danych statystycznych przywołanych w poprzednim wystąpieniu Rzecznika, w polskich jednostkach penitencjarnych występuje liczna grupa cudzoziemców, którzy mogą nie znać zarówno języka polskiego, jak i żadnego ze wskazanych wyżej. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o ponowne przeanalizowanie zajętego w tej sprawie stanowiska. Przedmiotem zainteresowania Rzecznika pozostaje również problem zapewnienia osadzonym cudzoziemcom prawa do posług religijnych. Prawo do korzystania z wolności religijnej jest jednym z fundamentalnych praw wszystkich osadzonych, dlatego Rzecznik zwrócił się o przedłożenie informacji o sposobie realizacji tego prawa wobec cudzoziemców, szczególnie gdy nie znają oni języka polskiego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2010-03-29

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (16.03.2010 r.) poinformował, że oprócz przygotowania przetłumaczonych wersji w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i arabskim, planowane jest przygotowanie wersji kompendium w języku rumuńskim i bułgarskim, w związku z dość dużą liczbą osadzonych posługujących się tymi językami. Centralny Zarząd Służby Więziennej występował do Ambasady Socjalistycznej Republiki Wietnamu z zapytaniem o możliwość dokonania tłumaczenia na język wietnamski, na co uzyskano odpowiedź negatywną. W odpowiedzi poinformowano ponadto, że kwestia zapewnienia posług religijnych osadzonym cudzoziemcom jest realizowana na takich samych zasadach jak innym osadzonym. Jeżeli dana osoba zgłasza chęć skontaktowania się ze wskazanym kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, administracja jednostki podejmuje niezbędne czynności w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonania praktyk i posług religijnych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl