Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym z dnia 2010-02-17


RPO/495652/05/VII/7004.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.

W wystąpieniu z dnia 10 stycznia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisu art. 222 § 2 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego. Zdaniem Rzecznika przepis ten w sposób nieuzasadniony różnicuje sytuację skazanych i tymczasowo aresztowanych, na niekorzyść tych drugich, w zakresie wymierzania kary dyscyplinarnej pozbawienia na czas określony prawa dokonywania zakupów w zakładzie karnym. Ponadto, ponieważ tymczasowo aresztowany ukarany tą karą, nie może zakupić w kantynie m. in. także znaczków pocztowych, kopert i artykułów piśmiennych, zastosowanie tej kary dyscyplinarnej pociąga za sobą konsekwencje w postaci pozbawienia lub co najmniej ograniczenia możliwości prowadzenia przez tymczasowo aresztowanego korespondencji. Oznacza to pozbawienie lub ograniczenie możliwości korzystania z przysługujących mu praw, w szczególności: prawa do utrzymywania więzi z rodziną, kontaktu z obrońcą i pełnomocnikiem, a także prawa do korzystania ze środków zaskarżania decyzji i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym. Wbrew zapewnieniom ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, pomimo upływu czterech lat, do chwili obecnej przepis art. 222 § 2 pkt 7 k.k.w. nie został zmieniony, co więcej, zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości projekty nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego w ogóle nie odnoszą się do tej kwestii. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o powiadomienie o aktualnym stanie prac legislacyjnych nad zmianą art. 222 § 2 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl