Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie funkcjonowania izb przejściowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz braku przepisów gwarantujących nieletnim przebywającym w tych placówkach, codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu z dnia 2010-02-11


RPO/597667/08/VII/11006 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie funkcjonowania izb przejściowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz braku przepisów gwarantujących nieletnim przebywającym w tych placówkach, codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.

Rzecznik, nawiązując do wcześniejszej korespondencji w przedmiotowej sprawie, zwrócił się o przekazanie informacji, czy zostały już podjęte zapowiadane przez Ministra Sprawiedliwości działania w zakresie zmian w funkcjonowaniu izb przejściowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zagwarantowania nieletnim przebywającym w tych placówkach, prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu. Jednocześnie wskazał, iż brak unormowań prawnych w kwestii codziennego dostępu nieletnich do zajęć na świeżym powietrzu odnosi się nie tylko do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ale także do innych placówek, w których przebywają nieletni na mocy postanowienia sądu, to jest: policyjnych izb dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. W kwestii zagwarantowania prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu nieletnim umieszczonym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii Rzecznik zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, która w odpowiedzi podzieliła jego stanowisko w tej mierze.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl