Zawartość

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia z dnia 2009-12-29


RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.

Od wielu lat wzrasta liczba nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w sądach powszechnych w związku z demoralizacją i czynami karalnymi. Zwiększa się również liczba nieletnich leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, w tym także związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zapewnienie tym osobom powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej winno być priorytetem w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony praw nieletnich. Tymczasem zlikwidowano funkcjonującą w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Komisję ds. opiniowania sądowo-psychiatrycznego nieletnich, która odgrywała dużą rolę we właściwym kwalifikowaniu nieletnich do placówek wychowawczych i placówek opieki zdrowotnej. W ocenie Rzecznika wskazane byłoby wprowadzenie do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przepisów dających podstawę do powołania Komisji Psychiatrycznej do Spraw Nieletnich, jako organu, do którego sądy mogłyby zwracać się w sprawie wskazania odpowiedniego dla nieletnich zakładu opieki zdrowotnej. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Rzecznik stwiedził, że w dniu 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zadania wynikające z ochrony zdrowia psychicznego mają być realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Po wprowadzonych zmianach przepis art. 2 ust 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego stanowi delegację ustawową do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia określającego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rzecznik zwrócił się z prośbą o informację na temat stanu prac legislacyjnych w omawianej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/