Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na niewłaściwe warunki bytowe w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2009-12-21


RPO/628927/09/VII/7004 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na niewłaściwe warunki bytowe w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Do Rzecznika wpłynęło, zwłaszcza w ostatnim czasie, wiele skarg od osób pozbawionych wolności na niewłaściwe warunki bytowe, jakie panują w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dotyczą one w szczególności braku odrębnego oświetlenia kącika sanitarnego w celach mieszkalnych. Dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych potwierdzają że kąciki sanitarne w celach mieszkalnych nie posiadają odrębnego źródła światła i tym samym osadzeni nie mają możliwości korzystania z prawidłowo oświetlonego kącika sanitarnego w porze nocnej. Na skutek czasowego wyłączania prądu w jednostce, osadzeni nie mogą też korzystać z innych źródeł światła (np. z głównego oświetlenia celi, nocnych lampek). W ocenie Rzecznika w opisanej sytuacji może dochodzić do naruszenia przepisu art. 102 pkt 1 k.k.w., w myśl którego "skazany ma prawo do odpowiednich ze względu na zachowanie zdrowia [...] warunków bytowych [...]." Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2010-01-25

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (15.01.2010 r.) poinformował, że istniejące uregulowania prawne nie kwestionują konieczności instalowania odrębnego źródła światła w kącikach sanitarnych cel mieszkalnych. Faktem jednak jest, że w jednostkach penitencjarnych występują przypadki braku takiego odrębnego oświetlenia. Ten stan rzeczy ma miejsce w stosunkowo nielicznych pawilonach mieszkalnych, które do tej pory nie zostały objęte działaniami remontowo-modernizacyjnymi z uwagi na brak środków pieniężnych. Dyrektor Generalny Służby Więziennej zapewnił, że będą kontynuowane działania zmierzające do wprowadzenia we wszystkich jednostkach penitencjarnych odrębnego oświetlenia kącika sanitarnego w celach mieszkalnych. Efektywność tych działań uzależniona będzie od wielkości środków finansowych przyznanych więziennictwu na remonty i modernizację.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl