Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii z dnia 2009-12-21


RPO/629059/09/VII/11006.3 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do wykonania delegacji z art. 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dniem 22 sierpnia 2009 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do tej pory jednak nie została wykonana delegacja z art. 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na potrzebę pilnego wydania takiego rozporządzenia wskazują ustalenia wizytacji placówek dla nieletnich i dokonywana w ich trakcie ocena stosowania wobec wychowanków środków przymusu bezpośredniego.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do wykonania delegacji z art. 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dniem 22 sierpnia 2009 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do tej pory jednak nie została wykonana delegacja z art. 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na potrzebę pilnego wydania takiego rozporządzenia wskazują ustalenia wizytacji placówek dla nieletnich i dokonywana w ich trakcie ocena stosowania wobec wychowanków środków przymusu bezpośredniego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl