Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2009-11-24


RPO/572925/07/VII/7013 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło, zwłaszcza w ostatnim czasie, wiele skarg od osób pozbawionych wolności na stosowanie w zakładach karnych i aresztach śledczych kamer telewizji przemysłowej. Odnoszą się one do nowych regulacji, jakie w tym zakresie wprowadziła do Kodeksu karnego wykonawczego ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. Analiza zawartych w niej rozwiązań skłania do stwierdzenia, iż przyznane dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego - w sposób ogólny - szerokie uprawnienia do określania miejsc i pomieszczeń, w których może być stosowane monitorowanie za pomocą obrazu lub dźwięku, są sprzeczne w szczególności z - wyrażoną w Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - zasadą ochrony prawnej życia prywatnego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie konstytucyjności rozwiązań, jakie wprowadziła do Kodeksu karnego wykonawczego ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl